Testsenteret Energy House på Stord.

Pengedryss til Sustainable Energy-prosjekt

Publisert: desember 21, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Sammen med prosjektpartnere har Sustainable Energy hanket inn tildelinger til fire Grønne plattform-prosjekter. Til sammen har de fire prosjektene en verdi på 439 millioner kroner.

I dag ble det kjent at Katapult-senteret skal stå for testing og testfasiliteter i hele fire av innovasjonsprosjektene som får millionstøtte fra regjeringens finansieringsordning Grønn Plattform.

Prosjektene NextGrid, SeaZero og Ammoniakk som hydrogenvektor til energimarkedet og Ocean Charger er blant 11 av 50 prosjektsøknader, som kom gjennom nåløyet til Grønn Plattform i denne omgang.

– Dette var en fantastisk julehilsen fra Nærings- og fiskeridepartementet! Prosjektene sikrer betydelig infrastruktur innenfor tre av våre viktige satsningsområder, grønn skipsfart, smarte energisystemer og hydrogenteknologi, sier Willie Wågen, adm.dir. i Sustainable Energy.

Prosjektene vil benytte seg av katapultsenterets testfasiliteter på Stord, Utsira, og på Zefyros, som er en flytende havvindturbin.

– Disse prosjektene viser at testsentrene er avgjørende når det gjelder å realisere norske innovasjonsprosjekter som kan skape nye arbeidsplasser. Testing er helt essensiell for å gi nye, bærekraftige energiløsninger kortest mulig vei til markedet, sier Wågen.

Grønn plattform

Regjeringen har øremerket inntil 750 millioner kroner til Grønn plattform-ordningen som skal finansiere treårige grønne innovasjonsprosjekter. Hensikten er å utvikle et bærekraftig næringsliv som tar vare på klima og miljø og skaper langsiktige økonomiske verdier.

– Grønn plattform skal løse konkrete utfordringer, akselerere grønn omstilling i næringslivet og legge til rette for nye grønne verdikjeder. Nå setter vi fart for at næringslivets investeringer i forskning og utvikling skal øke til 2 prosent av BNP innen 2030, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Omstilling av verdikjeder er avgjørende for å få tildeling fra Grønn plattform. Bak de 50 prosjektsøknadene som kom inn i år, står det totalt 577 prosjektpartnere som representerer hele verdikjeder innenfor en rekke ulike bransjer. Til sammen er det søkt om 3,1 milliarder kroner. Nær halvparten av søknadene omfatter bruk av et katapult-senter.

 

OM PROSJEKTENE:

NextGrid (Heimdall Power AS):

NextGrid er et nytt forsknings- og innovasjonsprosjekt som skal utvikle helhetlige smartgridløsninger og forberede nettselskapenes driftssentraler på fremtidens komplekse og automatiserte drift av strømnettet. Innovasjonene som gjøres i prosjektet, skal testes og verifiseres gjennom demonstrasjonsaktiviteter på Utsira hos Sustainable Energy-katapulten og Smartgridlabratoriet i Trondheim.

Tildelt beløp: 56,8 millioner – Prosjektkostnad: ca. 126 millioner kroner

 

Sea Zero (Hurtigruten AS):

SeaZero har som ambisjon å muliggjøre nullutslipps person‐ og godstransport langs kysten innen 2030. Dette gjøres gjennom å utvikle og demonstrere nullutslippsskip for Hurtigruten. For å lykkes med dette er en avhengig av både FoU og innovasjon på flere områder. Prosjektet omfatter både energieffektivisering og energiforsyning om bord, men også utvikling av, f.eks ladeinfrastruktur i havnene.  Storskala testing av batterisystemer vil gjennomføres hos katapultsenteret Sustainable Energy, med hovedfokus på kvalifisering av sikkerhet.

Tildelt beløp: 67,35 millioner – Prosjektkostnad: ca. 123 millioner

 

Ammoniakk som hydrogenvektor til energimarkedet (Wärtsilä Gas Solutions Norway AS):

Grønn ammoniakk som hydrogenbærer til energimarkedet er et prosjekt hvor sentrale industri -og FoU-aktører sammen har som mål og ambisjon å utvikle en teknologisk løsning for effektiv dekomponering av ammoniakk tilbake til hydrogen og nitrogen molekyler, separere disse fra hverandre for å levere hydrogen til energi eller industrielle sluttbrukere. Løsningen skal plasseres på en flytende forankret terminal, typisk et skip for flytende gass.

Tildelt beløp: 58,85 millioner – Prosjektkostnad: ca. 113 millioner

 

Ocean Charger (VARD DESIGN AS):

Ocean Charger skal utrede og evaluere tekniske løsninger for energioverføring til batteridrevne skip offshore, og pilotere en fullskala installasjon ombord på et service-fartøy for havvind. I forlengelsen av en slik ladeløsning vil prosjektet se både på hvordan overføring av andre energibærere kan muliggjøres til havs, og hvilke porteføljer av fartøyskonsepter som best kan betjene havvindfeltene med null-utslipp.

Tildelt beløp: 38,3 millioner – Prosjektkostnad: ca. 77 millioner

Alle prosjektene består av konsortier med mange partnere. I denne oversikten er kun prosjekteier nevnt.

les også