Tre menn i dress foran maleri med ein strategiplan

Kartlegging av behovet for testfasiliteter for hydrogen og ammoniakk

Tre menn i dress foran maleri med ein strategiplan
Publisert: september 23, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Menon Economics har på oppdrag for katapult-senteret Sustainable Energy kartlagt behovet for utvikling av testfasiliteter for verdikjeden til hydrogen og ammoniakk. Analysen viser at det er behov for flere storskala testfasiliteter, for utstyrs- og teknologileverandører med fokus på produksjon samt anvendelse innen maritim næring.

Vi har også identifisert et gap knyttet til distribusjon, transport og lagring samt industriell anvendelse, men hvordan disse bør innrettes er fortsatt usikkert. Kartleggingen viser at de viktigste barrierene for etablering og utvidelse er knyttet til kapitalintensitet og høy risiko. Vi peker på fem områder som vi mener det videre arbeidet bør fokusere på, herunder utvikling av mer standardiserte og fleksible testfasiliteter som kan benyttes av et bredere aktørmangfold. For å utvikle ledende løsninger og skape nye konkurransefortrinn i umodne markedssegment er man avhengig av testfasiliteter av tilstrekkelig skala og kvalitet. Testfasiliteter bidrar til å øke den teknologiske kompetansen i verdikjeden samt kommersiell modning. Testfasiliteter er med andre ord viktig for å både bygge konkurransekraft i en norskbasert verdikjede knyttet til hydrogen, men også i sektorene som skal ta løsningene i bruk. Størst behov for testfasiliteter for utstyrs- og teknologileverandører. Vår analyse viser at behovet for testfasiliteter er spesielt stort for utstyrs- og teknologileverandører som utvikler løsninger som brukes i produksjon av hydrogen og ammoniakk, til distribusjon, transport og lagring, samt til maritim og industriell anvendelse av hydrogen og ammoniakk. Videre er det et behov for å teste ut i stor skala, spesielt for mer modne teknologier og i forbindelse med anvendelse.

Begrenset testkapasitet i dag

Det eksisterer i dag flere testfasiliteter for hydrogen/ammoniakk i Norge som er rettet inn mot forskning, hos eksempelvis SINTEF, IFE (HYNOR) og NORCE. Dette er imidlertid fasiliteter som i større grad er rettet mot komponent- og materialtesting, og da i mindre skala. Per dags dato er Energy House (Sustainable Energy) tilnærmet eneste fasilitet som tilbyr testing inn mot produksjon og maritim anvendelse i større skala – 5 MW sett opp mot labfasiliteter på noen 10-talls kW.

Behovet er større enn tilbudet

Selv om det foreligger flere planer for utvikling av testfasiliteter, vurderer vi at det er et behov for både flere testfasiliteter (antall) og testfasiliteter av større skala. For å tette gapet er det nødvendig å etablere nye testfasiliteter, øke kapasiteten på eksisterende testfasiliteter og gjøre eksisterende testfasiliteter allment tilgjengelig. Behovet er størst for løsninger knyttet til produksjon og maritim anvendelse. Vi har imidlertid også identifisert et gap mellom hva som finnes og hva som etterspørres innenfor distribusjon, transport og lagring, samt industriell anvendelse. Her er det imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til innretning og hvor stor skala man vil trenge for å kunne teste relevante løsninger for fremtidens energisystem. For å sikre at utviklingen følger den kommersielle og teknologiske modningen, er det viktig med ytterligere analyser av denne delen av verdikjeden.

LES HELE RAPPORTEN HER!

Om kartleggingen

På oppdrag for katapult-senteret Sustainable Energy har Menon Economics kartlagt behovet for utvikling av testfasiliteter for verdikjeden til hydrogen og ammoniakk. Prosjektet har vært ledet av Maren N. Basso, med Sigrid Hernes og Aljoscha Schöpfer som prosjektmedarbeidere. Even J.A. Winje har vært ansvarlig partner og kvalitetssikrer. Menon Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivningsselskap i skjæringspunktet mellom foretaksøkonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk.

les også