SMIAweb-750x501-9958c484

Nytt maritimt katapultsenter tilbyr testfasiliteter og kompetanse

Næringsklyngen NCE Maritime CleanTech har fått i oppdrag å bygge opp et nasjonalt katapultsenter som bygger på kompetanse og testfasiliteter hos leverandørindustri og forskningspartnere i klyngen. Senteret skal være en pådriver for å akselerere overgangen fra fossilt til fornybart i havnæringene.
Publisert: juni 5, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

15 næringsmiljø fra hele landet har søkt Siva om opptak i ordningen Norsk katapult. I dag ble det klart at næringsklyngen NCE Maritime CleanTech er en av tre vinnere med sitt initiativ Sustainable Energy Norwegian Catapult Centre. Gjennom senteret skal test- og demonstrasjonsfasiliteter hos partnere i klyngen samles og utvikles til et nasjonalt test- og innovasjonssenter for utvikling av grønne og smarte energisystem.

– Jeg vil gratulere NCE Maritime CleanTech med det viktige oppdraget de har fått. Norsk maritim industri er i dag verdensledende på utvikling av bærekraftige løsninger. Ved å øke innovasjonstakten i industrien vil senteret bli et viktig verktøy for at Norge skal beholde denne lederrollen internasjonalt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Vi er svært glade og stolte over å ha fått oppgaven med å bygge opp en norsk katapult. Ambisjonen vår er å etablere et senter som har den fremste kompetansen og de mest komplette testfasilitetene for utvikling av fornybare energisystem. Samtidig skal senteret være et lavterskeltilbud for Norges mange små og mellomstore bedrifter, slik at de kommer raskere fra idestadiet og ut i markedet med løsningene sine, sier daglig leder i NCE Maritime CleanTech, Hege Økland.

Det er en bredt samansatt gruppe av industrielle aktører og FOU-institusjoner som står bak søknaden, der de mest sentrale er The Switch Marine Drives Norway, UNITECH, en rekke rederier, samt FoU-partnere som IFE, UiB, NHH/SNF og NORCE. I tillegg er næringsklyngen NCE Maritime CleanTech sentral i den nye satsingen sammen med bedriftsnettverket Norwegian Marine Energy Complex.

Skal akselerere overgangen til fornybar energi
Stadig strengere reguleringer til utslipp fra skipsfarten, og ambisiøse norske mål om 40 prosent utslippsreduksjon fra ikke-kvotepliktig sektor innen 2030, krever et storstilt energi- og teknologiskifte. I dette skiftet er det et stort behov for testfasiliteter som kan styrke den framvoksende leverandørindustrien som arbeider med utvikling på dette feltet.

Gjennom Sustainable Energy Norwegian Catapult Centre vil den norske industrien få tilgang til å leie fasiliteter der de kan teste ulike typer bærekraftige energisystem med for eksempel batteri og hydrogen-brenselceller og hybridløsninger. Senteret vil også gi muligheter for å teste ut ny teknologi på operative fartøy, der Norled, Knutsen OAS og SolstadFarstad alle har stilt fartøy til disposisjon.

Initiativet ble sett i gang etter ønske fra The Switch Norway, som eier et av Europas største privateide testsenter innen maritim kraftelektronikk. NCE Maritime CleanTech har hatt oppgaven med å samle aktuelle testsentre og kompetansemiljø til en felles satsing.

– Tilgang til fysisk infrastruktur for utvikling og innovasjon er av stor strategisk viktighet for konkurranseevnen og den framtidige verdiskapningen i den maritime industrien. Dette katapult-senteret vil bli en viktig læringsarena som bidrar til å skape mer innovasjon og styrker Norges posisjon som havnasjon, sier daglig leder i The Switch Norway, Asbjørn Halsebakke.

Et spennende og viktig oppdrag
Katapult-ordningen blir finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og blir handtert av Siva i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Offentliggjøringen av de tre nye katapult-sentrene ble gjort av næringsministeren på Sivakonferansen i Trondheim tirsdag 5. juni. Bergen Teknologioverføring og ÅKP Blue Innovation Arena står bak de to andre initiativene.

Regjeringen har satt av totalt 125 millioner til ordningen i 2018. Den delen av midlene som blir tildelt Sustainable Energy Norwegian Catapult Centre skal gå til investering i utstyr, kompetanse- og tjenesteutvikling.

– De tre nye katapultsentrene har sterke koblinger til forskning og industri. Dette er solide kompetansemiljøer som utfyller annen infrastruktur for innovasjon i Norge. De vil kunne bidra betydelig til omstilling og utvikling av næringslivet i Norge, sier Stein Terje Dahl, konst. adm. dir. i Siva.

les også